Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Veljavnost pogojev

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih za naročnika opravi DOMEN COT digital marketing. Naročnik se s sprejemom ponudbe, s plačilom predračuna oz sklenitvijo druge pogodbe z izvajalcem izrecno strinja tudi s predmetnimi pogoji. Dogovori, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja so veljavni le za posamezen pravni posel (oz v izrecno dogovorjenem obsegu), v kolikor so sklenjeni v pisni obliki.

Pomen izrazov:

Izvajalec = DOMEN COT digital marketing

Naročnik = stranka, oglaševalec

Spletni ponudnik = tretje osebe katerih storitve uporablja izvajalec npr. spletni ponudniki zlasti podjetje Google, Facebook in njihove storitve.

Storitve izvajalca

Izvajalec izvaja storitve spletnih agencij, spletnega oglaševanja in zakupa spletnega oglasnega prostora. Podrobneje so storitve izvajalca opisane na spletni strani izvajalca: www.domencot.com

Izvajalec ima pravico, da storitve opravi po podizvajalcu oz. pogodbenem sodelavcu.

Dostava podatkov

Za uspešno izvedbo storitve, je potrebno natančno opredeliti cilje naročnika, za kar mora naročnik izvajalcu posredovati vse potrebne informacije in gradivo, ki je potrebno za pripravo in izvajanje storitev v roku 30 dni od sprejema ponudbe ali podpisa pogodbe.

Izvajalec bo opravljal storitve v sodelovanju z naročnikom. Naročnik bo za zagotovitev podatkov imenoval eno kontaktno osebo, s kontaktnimi podatki: e-poštni naslov, telefon oz. mobilni telefon.

Naročnik je dolžan izvajalca takoj obvestiti o spremembi kontaktne osebe ali njenih kontaktnih podatkov.

Dolžnost obveščanja.

Obe pogodbeni stranki morata druga drugo vzajemno nemudoma obveščati o kakršnihkoli okoliščinah, ki kakorkoli vplivajo na izvedbo naročila.

Obseg in kvaliteta storitve naročnika je odvisna od informacij, dokumentacije, dostopa do obstoječih kampanij ter gradiva, ki so bili s strani naročnika dani na razpolago izvajalcu. Sem spadajo tudi morebitni predhodno pridobljeni testni podatki. Med drugim lahko te informacije zajemajo tudi ID številko strankinega oglaševalskega računa pri spletnih ponudnikih. Izvajalcu pa mora naročnik omogočiti tudi dostop do tega računa za urejanje kampanje.

Naročnik se zavezuje, da bo za pridobitev podatkov sodeloval z izvajalcem. Naročnik opravi svoje sodelovanje na lastne stroške.

V kolikor naročnik izvajalcu ne posreduje podatkov potrebnih za opravo storitve v 15-ih dneh od kar ga na obveznost posredovanja podatkov po elektronski pošti opozori izvajalec, lahko izvajalec odstopi od pogodbe in od naročnika zahteva povrnitev škode v celotni višini vrednosti storitve (izgubljeni dobiček). V kolikor naročnik ne imenuje kontaktne osebe, lahko izvajalec navedeno opozorilo pošlje na katerikoli javno objavljeni e-poštni naslov pri naročniku, ali na e-poštni naslov, po katerem je že predhodno komuniciral z naročnikom.

Naročnik mora izvajalca pred začetkom izvajanja storitev pisno obvestiti o vseh morebitnih omejitvah pri izvajanju izvajalčevih storitev, izvirajočih iz predpisov ali pogodb, sporazumov oz. drugih dogovorov, ki zavezujejo naročnika.

Uporabniški računi

Izvajalec bo za izvedbo določenih storitev ustvaril in uporabljal uporabniške račune spletnih ponudnikov.

Naročnik se zaveda, da s sprejetjem ponudbe za storitve izvajalca v nobenem primeru ne postane lastnik oglaševalskega računa ali katerega koli uporabniškega računa s katerim izvajalec razpolaga za zagotavljanje storitve, če ni bil lastnik takega računa že prej, razen v kolikor se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Tak dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec za opravo določenih storitev potrebuje dostop do naročnikovega uporabniškega računa pri spletnem ponudniku, za kar mora naročnik izvajalcu posredovati ID številko njegovega računa. Posredovati mu mora tudi dodatne podatke v kolikor so potrebni za izvedbo storitev. V tem primeru je imetnik uporabniškega računa naročnik, kar ostane tudi po prenehanju storitev izvajalca.

Proračun spletne oglaševalske kampanje

V kolikor je za izvedbo storitev potrebno plačevati spletnemu ponudniku določeno vsoto za oglaševanje, lahko naročnik zagotovi proračun spletnemu ponudniku sam ali pri izvajalcu vplača znesek, ki predstavlja proračun spletne oglaševalske kampanje. Strošek proračuna je v vsakem primeru breme naročnika, ki ga je dolžan plačati poleg storitve izvajalca, razen v kolikor je v ponudbi določeno drugače. Vsak drugačen dogovor glede oglaševalskega proračuna in storitve izvajalca mora biti sklenjen v pisni obliki.

Naročnik se zaveda, da lahko pride do prenehanja prikazovanja oglasov tudi pred koncem dneva, v kolikor se proračun za oglaševanje, oz. dnevni proračun naročnika porabi prej.

Izvajalec prav tako ne more jamčiti stalnega prikazovanja oglasov, saj lahko do prenehanja prikazovanja poleg iz razlogov iz prejšnjega odstavka, pride tudi iz drugih razlogov pri spletnih ponudnikih, ali zaradi prekinitve delovanja orodij oz. aplikacij v lasti spletnih ponudnikov, zlasti podjetja Google in Facebook.

V kolikor naročnik ne vplača proračuna oglaševalske kampanje pri izvajalcu, mora sam skrbeti za to, da je na oglaševalskem proračun dovolj sredstev, za nemoten potek kampanje.

V nobenem primeru, zaradi prenehanja prikazovanja oglasov izvajalec ni odškodninsko odgovoren.

Predračun

Ponudbo lahko izvajalec posreduje naročniku v obliki predračuna, pri čemer je plačilo po predračunu pogoj za veljavnost ponudbe. Izvajalec ni dolžan opravljati nobenih storitev, dokler storitev po predračunu ni v celoti plačana in je o plačilu primerno obveščen.

Ponudba je za izvajalca zavezujoča, do datuma navedenega na ponudbi/predračunu oz. do izteka roka plačila na predračunu. V kolikor na ponudbi izvajalca ni navedenega roka do kdaj ga ponudba zavezuje, je ta za izvajalca zavezujoča 8 dni. Plačilo naročnika po izteku roka plačila določenega na ponudbi/predračunu se smatra za protiponudbo naročnika, ki je sprejeta z brezoblično izjavo izvajalca, oz. z začetkom izvajanja storitve s strani izvajalca.

Sodelavci izvajalca ne morejo podajati izjav ali sklepati posebnih dogovorov z naročnikom, ali dogovorov, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika izvajalca.

Izjava odgovornosti

Pri izvajalčevih storitvah gre za obligacije prizadevanja, ne rezultata. Izvajalec ne nudi nobenega jamstva za uspeh in rezultate njegovih storitev. Glede na naravo interneta, njegovih uporabnikov, ponudnikov, iskalnikov ter tretjih oseb pri katerih se vsakodnevno spreminjajo pogoji in storitve, se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojimi izkušnjami in znanjem prizadeval za naročnika.

Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi naročniku nastala kot posledica opravljenih storitev, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti izvajalca.

Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi naročniku nastala kot posledica ravnanja ali opustitev spletnih ponudnikov ali zaradi spremembe pogojev poslovanja spletnih ponudnikov s katerimi sodeluje izvajalec.

Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi naročniku nastala kot posledica porabe proračuna pri spletnem ponudniku in posledičnega prenehanja prikazovanja oglasov.

Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi naročniku nastala pri izvajanju storitev izvajalca, zaradi kršitve specialnih predpisov, ki zavezujejo naročnika, oz. zaradi kršitve pogodb, sporazumov oz drugih dogovorov, ki jih je naročnik sklenil s tretjimi osebami, razen v kolikor je naročnik na morebitne omejitve pravočasno pred začetkom izvajanja storitev izvajalca na omejitve pisno opozoril izvajalca.

Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja, če se pri opravljanju storitev izvajalca za potrebe naročnika, uporabijo ključne besede ali oglasi, ki so sporni z vidika pravic intelektualne lastnine, moralnih in etičnih načel, ali z vidika veljavnih predpisov ter iz drugih razlogov, zaradi katerih bi se tretja oseba čutila oškodovano, razen če je naročnik izrecno pisno, pred začetkom izvajanja storitev izvajalca prepovedal uporabo določenih ključnih besed ali oglasov. Naročnik je za morebitne spore, ki bi morebiti nastali zaradi oglaševanja s spornimi ključnimi besedami ali oglasi, v celoti sam odgovoren.

Nezmožnost izpolnitve

V kolikor postane izpolnitev s strani izvajalca nemogoča ali bistveno otežena iz razloga za katerega ne odgovarja nobena izmed strank, ima izvajalec pravico odpovedati pogodbo, pri čemer ima pravico zadržati del plačila za stroške, ki so izvajalcu nastali pred začetkom učinkovanja odpovedi pogodbe.

Pravice intelektualne lastnine

Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh dokumentih, zapisih, in drugih delih, ki nastanejo v okviru izvajanja storitev. Noben dokument, zapis oz drugo delo ne sme biti uporabljeno, fiksirano na nosilec, kakorkoli posredovano ali drugače distribuirano brez predhodne odobritve izvajalca.

Prenos avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine ni vključen v ceno storitve izvajalca.

Dolžnost varovanja tajnosti podatkov

Naročnik in izvajalec sta seznanjena in zavezana, da podatkov s katerimi se bosta seznanila pri izvajanju storitev izvajalca, ne bosta uporabila ali posredovala tretjim nepooblaščenim osebam, niti jih ne bosta posredovala zaposlenim oz. pogodbenim sodelavcem, ki navedenih podatkov ne potrebujejo pri opravi svojega posla.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta kot tajnost hranila vsa uporabniška imena in gesla, ki jih bosta drug drugemu sporočila za potrebe opravljanja storitev izvajalca.

Izvajalec lahko uporablja in po potrebi javno objavi naslednje podatke o naročniku, kot so ime in priimek, firma, sedež, spletno stran oz. spletni naslov in e-poštni naslov, za objavo referenc, za pošiljanje e-poštnih sporočil o svojih storitvah, kot tudi za izdelavo seznamov za pošiljanje obvestil, pri čemer lahko te sezname posreduje tudi tretjim osebam, ki so povezane z izvajalcem.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Izvajalec je sprejel tudi izjavo o varovanju podatkov, ki je dostopna na spletni strani: www.domencot.com/pravni-pouk/

Končna določila

Splošni pogoji poslovanja izvajalca se lahko spremenijo tudi med trajanjem pogodbe med izvajalcem in naročnikom, pri čemer takšna sprememba ne šteje za spremembo pogodbe. Izvajalec se zaveže med trajanjem pogodbenega razmerja naročniku nuditi storitve v vsebini, obsegu in kvaliteti, kot so opredeljene v konkretni ponudbi in skladne z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

Veljavni splošni pogoji pri izvajalcu so objavljeni na spletni strani www.domencot.com/pogoji-poslovanja. Splošni pogoji se lahko spremenijo, pri čemer sprememba velja od dneva, ko je objavljena na navedeni spletni strani.

Morebitne spore bosta naročnik in izvajalec skušala rešiti sporazumno, v primeru sodnega spora pa je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 16.4.2015